Thebestsupporter.com biedt sportclubs de mogelijkheid om (zo lang bijvoorbeeld fysieke aanwezigheid niet of beperkt is toegestaan) hun supporters zichtbaar aanwezig te laten zijn bij wedstrijden van hun favoriete club. Daartoe wordt een aparte bestelpagina aangemaakt op de website: debestesupporter.be / lemeuilleursupporter.be / thebestsupporter.com. Aan de hand van een up te loaden foto via de website zal een tweedimensionaal uitgesneden beeld worden geprint en geleverd aan de club. Deze wordt vervolgens door de club bepaalde plaats zichtbaar op de tribune geplaatst van de betreffende club.

 

Indien de supporter (Klant) gebruik wenst te maken van dit aanbod en een bestelling wenst te plaatsen via de webwinkel van Thebestsupporter.com dient de klant zich in kennis te stellen en akkoord te gaan met volgende algemene voorwaarden en bedingen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden en bedingen die steeds beschikbaar zijn via de website.

 

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

 

Contactgegevens:

Triakon nv / Thebestsupporter.com

Vredebaan 72

2640 Mortsel

BE 0558.916.572

info@thebestsupporter.com

 

Thebestsupporter.com is een samenwerking en in eigendom van:

TRIAKON NV, company number BE 0558.916.572, Vredebaan 72, 2640 Mortsel, Belgium.

 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Thebestupporter.com moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten. Thebestsupporter.com heeft steeds het recht deze voorwaarden en/of inhoud van de site te wijzigen behoudens wettelijke voorwaarden.

 

Artikel 3 Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De Opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4 Ons aanbod en jouw bestelling

 

We beschrijven altijd zo nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We bieden de mogelijkheid te betalen met Bancontact/Maestro of KBC-betaalknop.

Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, kies je jouw favoriete club en heb je vervolgens de mogelijkheid afhankelijk van de overeenkomst met de betreffende club om een paneel te personaliseren met je eigen foto of beeld. Je voegt het toe aan het winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Het supporters-paneel wordt rechtstreeks in je favoriete club geleverd. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen is de aankoop definitief. Je zal vervolgens van ons een bevestigingsmail ontvangen.

 

Artikel 5 Installatie van het supporters-paneel

 

Indien wij een overkomst hebben met je favoriete club is het de verantwoordelijkheid van de club dit op een correcte manier te installeren op een door de betreffende club te bepalen plaats. Afhankelijk van de (weers)-omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de club om de panelen al dan niet te plaatsen of tijdelijk te verwijderen. Thebestsupporter.com kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel niet installeerbaar zijn of voor eventuele geleden schade onder welke vorm dan ook. De klant gaat hier bij voorbaat mee akkoord.

 

Artikel 6 Steun je favoriete club

 

Indien wij een overeenkomst hebben met je favoriete club zullen we per ontvangen betaling van jou supporters-paneel een bedrag overmaken aan je favoriete club. Op deze manier kan je op een ludieke manier je club blijven steunen.

 

Artikel 7 Eigendom, foto- en beeldrechten

 

De Klant wordt na productie eigenaar van het paneel. Door zijn bestelling te plaatsen geeft de klant nadrukkelijk toestemming tot het gebruik van de foto voor het creëren van het paneel en gaat voorts expliciet akkoord met de mogelijkheid dat het paneel met zijn beeltenis door middel van foto- en filmcamera’s wordt vastgelegegd en/of wordt opgenomen en kan worden uitgezonden op internet en/of ((inter)nationale) televisie en/of kan worden gepubliceerd in overige media.

De klant uploadt een foto van zichzelf via de website van Thebestsupporter.com. Aangezien op een foto auteursrecht rust, is het een vereiste dat de klant de foto zelf maakt, heeft gemaakt, of toestemming heeft van de maker om eventuele claims van derden te voorkomen.

De klant vrijwaart Thebestsupporter.com en de betreffende sportclub van iedere aansprakelijkheidstelling door derden voor geleden en nog te lijden schaden, in welke vorm dan ook, als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de foto van de klant en/of welke inbreuk ook op eventueel intellectueel eigendomsrecht.

Het is de klant nadrukkelijk verboden om een foto aan te leveren die onzedelijke, aanstootgevende en/of ongepaste uitdrukkingen, tekens, symbolen of andere vormen van ongewenste uitingen bevat. Thebestsupporter.com, alsook de betreffende sportclub, heeft het recht om in zo’n geval productie en/of plaatsing van het paneel te weigeren. Het aankoopbedrag zal in zo’n geval niet worden teruggestort aan de klant. Thebestsupporter.com zal tijdens productie hierop een eerste visuele controle uitvoeren, het is echter de verantwoordelijkheid van de club tijdens installatie hierop een tweede controle uit te voeren. Thebestsupporter.com en de betreffende sportclub zal echter nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade, onder welke vorm dan ook, wanneer er alsnog een paneel geïnstalleerd zou worden dat onzedelijke, aanstootgevende en/of ongepaste uitdrukkingen, tekens, symbolen of andere vormen van ongewenste uitingen zou bevatten.

 

Artikel 8 Recht van plaatsing

 

Het recht van plaatsing van het paneel op de tribune door de betreffende club is van toepassing gedurende de looptijd van de overeenkomst met de betreffende club, wat normaal overeenkomt met één seizoen, zodra de fysieke aanwezigheid van personen weer (volledig) wordt toegestaan en/of indien de betreffende club zelf besluit om de plaatsing van de panelen (tijdelijk) te beëindigen kan het recht van plaatsing tijdelijk worden opgeschort of vroegtijdig worden beëindigd door de betreffende club. In het geval van de beëindiging van het recht op plaatsing op de tribune, worden de panelen door de club op een correcte manier vernietigd.

Indien de omstandigheden dit zouden toelaten kan de club ook iets inrichting om de panelen terug te bezorgen aan de klant. Dit is aan de club om dit zelf te bepalen.

Bij een eventueel overlijden van de klant, voor beëindiging van het recht van plaatsing dienen de erfgenamen van de klant te beslissen of zij het paneel wensten te ontvangen of het dient vernietigd te worden. Blijft reactie uit, dan zal het paneel een maand na bericht van het overlijden aan de club met dit overlijden van die klant worden vernietigd.

 

Artikel 9 Garantie

 

Gezien het tijdelijke karakter van de toepassing kan er geen garantie geboden worden op het geleverde product. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk bij levering aan de club voor installatie gemeld te worden.

 

Artikel 10 Herroepingsrecht

 

De gepersonaliseerde supporters-panelen worden iedere werkdag in productie genomen. Gezien het tijdelijke en ludieke karakter van de toepassing kan een bestelling niet geannuleerd worden. De supporters-panelen hebben een gepersonaliseerd beeld en kunnen daarom ook niet worden teruggenomen en/of kan de bestelling niet geannuleerd worden.

 

Artikel 11 Betaling

 

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” voor het website-adres in je browser.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 13 Overmacht

 

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de participanten verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de participanten van iedere aansprakelijkheid en stellen hen in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, lock-down, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de participanten als zijn toeleveranciers, machinebreuk, overbelasting van websites, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht – Geschillen

 

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@thebestsupporter.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

Artikel 15 Gebruik van Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw apparatuur als bezoeker aan onze site geplaatst worden. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Met cookies kunnen wij informatie  verzamelen of opslaan over het websitebezoek of over de gebruiker van de website.

Wij maken van “First party cookies”, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 16 Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, TRIAKON NV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor klanten- en orderbeheer voor correcte uitvoering van uw bestelling.

De persoonsgegevens die verwerkt worden voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TRIAKON NV, Vredebaan 72 2640 Mortsel, info@thebestsupporter.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@thebestsupporter.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij verstrekken echte wel persoonsgegevens aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aankoop, waaronder voor de mogelijke plaatsing van het paneel in het betreffende stadion. Wij kunnen ook verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen aangifte van strafbare feiten.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@thebestsupporter.com.

Download als pdf